image description
 

Tagalog translation

Tagalog translation - Campbelltown City Council

Kung nais mong makipag-ugnayan sa Konseho ng Lungsod ng Campbelltown at kailangan ng tulong mula sa isang taong nagsasalita ng iyong wika para sa pagsasalin, pakitawagan ang Serbisyo ng Pagsasalin at Interpretasyon sa 131 450 at hilingan silang tawagan ang Konseho sa (02) 4645 4000 o ang angkop na numero ng extension, kung alam ito.

Tungkol sa Campbelltown

Higit sa 150,000 tao sa kabuuan ng 33 mga bayan ang nakatira sa Campbelltown. Dahil dito, ang Campbelltown ang isa sa 10 pinakamalawak na lokal na pamahalaan sa NSW.

Ipinagmamalaki ng Campbelltown ang malawak na saklaw ng mga pasilidad para sa pagtataguyod ng kultura at edukasyon, gayundin ang mataas-na-antas na pagpapaunlad, mga mall at industriyang pangkalakalan.

Ang Konseho ng Lungsod ng Campbelltown ay may mahalagang papel sa lokal na komunidad. Naglalaan ito ng malawak na saklaw ng mga serbisyo at pasilidad tulad ng pangangalaga sa mga bata, mga aklatan, lugar para sa paglilibang, koleksyon ng basura, pagmamantini ng parke at higit pa.

Ang Konseho ay pinamamahalaan ng 15 Konsehal na inihahalal tuwing ika-apat na taon, na siya namang maghahalal sa Alkalde (Mayor) at Deputy (Vice) Mayor bawat taon. Ang mga Konsehal ang responsable sa paggabay sa gagawin at ginagawang aksyon at direksyon ng Konseho at ang siya ring 'boses' na kumakatawan sa komunidad.

Ang mahahalagang desisyon ay isinasagawa sa mga pampublikong pagpupulong ng Konseho, na ginaganap minsan sa isang buwan. Ang mga pagpupulong ng komite, na kumakatawan sa mga dibisyong nabanggit sa itaas ay isinasagawa, isang linggo bago ang mga pagpupulong ng Konseho. Ang mga rekomendasyon mula sa mga pagpupulong ng komite ay inihaharap sa Konseho para sa pinal na resolusyon.

Ang Konseho ay may limang dibisyon, na pinamumunuan ng General Manager at apat na Direktor:

• General Manager - responsable sa komunikasyon at marketing; pangangalaga sa kostumer; pagpapatibay ng mga negosyo; mga ehekutibong serbisyo

• Mga Serbisyong Pangnegosyo – responsable sa mga serbisyo at suporta para sa korporasyon; mga serbisyo para sa ari-arian; pamamahala at teknolohiya ng impormasyon (information management and technology); human resources; mga pinansyal na serbisyo: MACROC

• Mga Serbisyong Panlungsod – responsable sa pagtatayo at pagmamantini ng imprastraktura; mga serbisyong pang-emergency; kaligtasan ng kalye at komunidad; pagpapaunlad ng lungsod

• Mga Serbisyong Pangkomunidad – responsable sa pagpapaunlad ng komunidad; serbisyo ng aklatan; serbisyong pangkabataan; serbisyong pambata; pagsusulong ng kalusugan; serbisyo may kinalaman sa paglilibang; serbisyong pang-kultura; mga aktibidad para sa palakasan at paglilibang

• Mga Serbisyo ng Pagpaplano at para sa Kapaligiran – responsable sa pagpaplano, pagkontrol at pamamahala ng mga proyektong panlungsod at pangkapaligiran; serbisyo ng pangongolekta ng basura; mga programa para sa pakikipagtulungan at pagsunod.


Makipag-ugnayan sa amin
Kalye: Corner Queen and Broughton Streets, Campbelltown
Maaring sumulat sa: PO Box 57, Campbelltown NSW 2560
Telepono: (02) 4645 4000
Fax: (02) 4645 4111
Maaring tawagan kapag hindi normal na oras ng trabaho (after hours): (02) 4645 4000
Email: council@campbelltown.nsw.gov.au
Website: www.campbelltown.nsw.gov.au